POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU

KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU VYSOČINA

Zveme vás na valnou hromadu Krajského atletického svazu Vysočina,

která se koná ve středu 24. března 2021 od 18 hodin.
A) pokud to situace dovolí, prezenčně (místo bude upřesněno)
B) pokud to situace nedovolí, pak distančně

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení jednacího řádu a program zasedání
3. Volba pracovního předsednictva
aaa  volba mandátové komise
aaa  volba návrhové komise
aaa  volba volební komise
4. Projednání zprávy o činnosti KAS za rok 2020
5. Projednání zprávy revizora KAS za rok 2020
6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2020
7. Projednání hospodaření KAS za rok 2020
8. Projednání návrhu rozpočtu hospodaření KAS na rok 2021
9. Volba delegátů na valnou hromadu Českého atletického svazu
10. Diskuse
11. Závěr

Technická ustanovení:
Počet delegátů na valnou hromadu se řídí stanovami, najdete je v příloze.
Jména delegátů za jednotlivé oddíly mi pošlete do pátku 19. března.
Delegáti musí mít plnou moc statutárního zástupce klubu.
V případě prezenčního konání valné hromady:
Cestovné bude proplaceno, občerstvení bude zajištěno.
V případě distančního konání valné hromady:
Potřebujete připojení k internetu, počítač (mobil) s kamerou a mikrofonem.

Vratislav Fišera
předseda KAS Vysočina